Algemene voorwaarden

Definities

 • Opdrachtnemer: Maudy Rosaline, gevestigd te Oisterwijk onder Kvk nr. 72210478. Handelt vanuit handelsnaam Maudy Rosaline of Fit With Us.
 • Opdrachtgever: met wie Maudy Rosaline een overeenkomst is aangegaan
 • Partijen: de onder 1.1 en 1.2 genoemden

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening, offertes, aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Maudy Rosaline.
 • Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
 • De algemene voorwaarden worden schriftelijk of digitaal ter hand gesteld.
 • Bij digitale terhandstelling dient opdrachtnemer digitaal te accorderen.

Tarieven/prijzen

 • Alle prijzen die Maudy Rosaline hanteert, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 • Alle prijzen op die Maudy Rosaline hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Maudy Rosaline in voorkomende gevallen wijzigen.
 • De prijs met betrekking tot dienstverlening wordt door Maudy Rosaline vastgesteld.
 • Met betrekking tot abonnementen wordt het abonnementsgeld door opdrachtnemer voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst vastgesteld.
 • Prijswijzigingen worden, 4 weken daaraan voorafgaand, schriftelijk bekend gemaakt.
 • Verzendkosten van producten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
 • Indien partijen voor de dienstverlening een totaalbedrag zijn overeengekomen, kan daar niet van worden afgeweken. Verrekening is niet toegestaan.
 • Indien 1-1 sessies korter dan 12 uur voorafgaand aan de afspraak door de opdrachtgever worden geannuleerd, zal de overeengekomen prijs door Maudy Rosaline aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 • Indien gratis 1-1 sessies korter dan 24 uur voorafgaand aan de afspraak door de opdrachtgever worden geannuleerd, zal een bedrag van zeventien euro inclusief BTW door Maudy Rosaline aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 • Bij overige diensten zal Maudy Rosaline, bij annuleringen binnen 24 uur, de overgekomen prijs van deze dienst bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

Levering

 • Levering van producten vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 • De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van het door hem bestelde product tijdig en feitelijk kan plaatsvinden.
 • De door Maudy Rosaline opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • De opdrachtgever, indien een consument, kan zich beroepen op het recht om de overeenkomst te ontbinden indien Maudy Rosaline niet levert conform de overeengekomen termijn.

Betalingen en betalingstermijn

 • Maudy Rosaline mag bij het aangaan van de overeenkomst met de opdrachtgever een aanbetaling verlangen. Deze bedraagt maximaal 50% van het overeengekomen totaalbedrag van de volledige dienst / product.
 • De opdrachtgever dient betalingen bij levering van producten en diensten direct per bank te voldoen.
 • Indien een betalingstermijn wordt overeengekomen, wordt de afloop van de termijn als fatale termijn beschouwd. Indien de opdrachtgever zich niet aan de fatale betalingstermijn houdt, dan verkeert hij van rechtswege in gebreke/verzuim. In dat geval wordt verondersteld dat een aanmaning en ingebrekestelling niet noodzakelijk is.
 • Maudy Rosaline behoudt zich het recht voor om levering van producten of diensten afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling danwel zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.
 • Betaalt de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Maudy Rosaline gerechtigd een rente van 1% per maand van de hoofdsom in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. Voor consumenten wordt bij niet tijdig betalen de Wet Incassokosten van 1 juli 2012 gehanteerd.
 • Indien de opdrachtgever in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Maudy Rosaline.
 • Indien de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, kan Maudy Rosaline  zijn verplichtingen opschorten totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Recht van reclame

 • Zodra de opdrachtgever in verzuim is, is Maudy Rosaline gerechtigd het recht van reclame schriftelijk in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de opdrachtgever geleverde producten.
 • Zodra de opdrachtgever op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de opdrachtgever de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Maudy Rosaline, tenzij partijen hierover andere afspraken maken. De kosten voor het retourneren komen voor rekening van de opdrachtgever tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

Eigendomsvoorbehoud

 • Maudy Rosaline blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de opdrachtgever volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Maudy Rosaline op grond van wat voor met Maudy Rosaline gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 • Tot die tijd kan Maudy Rosaline zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 • Voordat de eigendom is overgegaan op de opdrachtgever, mag de opdrachtgever de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 • Indien Maudy Rosaline een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Maudy Rosaline het recht om kosten, schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Uitvoering van de overeenkomst

 • Maudy Rosaline voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eigen van goed vakmanschap uit.
 • Maudy Rosaline heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 • De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de opdrachtgever.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en opdrachtnemer dat de overeenkomst conform afspraak kan worden uitgevoerd.

Duur van de overeenkomst

 • De duur van de overeenkomst wordt aangegaan conform afspraak.
 • Bij vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst door opdrachtgever wordt 70% van het totaalbedrag vergoed door opdrachtgever en neemt opdrachtnemer 30% tot haar rekening. Tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen.
 • Abonnementen kunnen worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van één volledige kalendermaand (een abonnement is niet hetzelfde als een traject).
 • Opdrachtgever behoudt zich het recht om 47 euro inclusief BTW inschrijfgeld in rekening te brengen bij nieuwe aanmelding. Hiervan wordt opdrachtgever vooraf op de hoogte gesteld.

Reclame

 • Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de opdrachtgever redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de opdrachtgever Maudy Rosaline daarvan zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen na levering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 • De opdrachtgever geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Maudy Rosaline in staat is hierop adequaat te reageren.

Aansprakelijkheid

 • Maudy Rosaline is is niet aansprakelijk voor schade en/of diefstal (veroorzaakt door derden).
 • Indien Maudy Rosaline aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst. De aansprakelijkheid is nooit hoger dan het bedrag dat gedekt is door de verzekering tegen schade van Maudy Rosaline.

Wijziging van de overeenkomst
Indien na het afsluiten van de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld overgang van rechten in voorkomende gevallen voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst in overeenstemming aan.

Persoonsgegevens

 • Maudy Rosaline is verplicht vertrouwelijk met persoonsgegevens om te gaan. Deze worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt: opvragen informatie, inschrijven voor lessen/sessies of voor het kopen van producten. Daarnaast is het mogelijk dat Maudy Rosaline uw gegevens gebruikt om u te informeren via een email over (uw) gebruik van de diensten of producten van Maudy Rosaline of Maudy Rosaline haar handelsnamen.
 • Alle inhoudelijk betrokkenen bij Maudy Rosaline hebben een geheimhoudingsplicht. Informatie die door opdrachtgever wordt verstrekt is vertrouwelijk voor Maudy Rosaline. De privacy van de opdrachtgever is de zorg van Maudy Rosaline en als zodanig wordt geconformeerd aan de AVG.
 • Persoonsgegevens die noodzakelijke zijn voor de uitvoering van de overeenkomst worden enkel geregistreerd indien het wordt goedgekeurd door de opdrachtgever.
 • Maudy Rosaline verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.
 • Maudy Rosaline gebruikt cookies.
 • Voor de bewaring van persoonsgegevens wordt vastgehouden aan de wettelijke termijn. Indien deze termijn is verstreken, worden de gegevens verwijderd.
 • Indien de opdrachtgever inzage wenst in zijn of haar gegevens, kan hiervoor een verzoek worden ingediend.

Verplichtingen van de opdrachtnemer

 • De opdrachtnemer dient zich in relatie tot de uitvoering van de opdracht te allen tijde te houden aan de instructies, ondertekende COH en het (huishoudelijk) reglement van Maudy Rosaline.
 • De opdrachtnemer draagt de verantwoordelijkheid om medische beperkingen te melden bij Maudy Rosaline.
 • Het is de opdrachtnemer niet toegestaan om te roken in de door Maudy Rosaline beschikbaar gestelde ruimtes.
 • Wijzigingen van persoonsgegevens dient de consument mede te delen aan Maudy Rosaline.

Bevoegde rechter

 • De rechter in het arrondissement waar Maudy Rosaline gevestigd is, is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van juridische geschillen tussen partijen, tenzij wettelijk anders is bepaald.